آزمايشگاههاي مورد تاييد وزارت بهداشت جهت تست کوويد19 براي مسافرين خروجي
فهرست آزمايشگاه هاي مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي براي مسافران خروجي از کشور 72 ساعت قبل از پرواز به روز رساني و به شرح زير اعلام مي گردد
تهران
آزمايشگاه ونک
آزمايشگاه بيمارستان عرفان نيايش
آزمايشگاه بيمارستان پارس
آزمايشگاه بيمارستان رسالت
آزمايشگاه بيمارستان دي
آزمايشگاه بيمارستان آرمين

آزمايشگاه پاتوبيولوژي آراد-کرج

آزمايشگاه نيکان-مشهد
آزمايشگاه دکتر اکبرزاده-مشهد

آزمايشگاه راز-شيراز

آزمايشگاه نوبل-اصفهان

آزمايشگاه بيمارستان خصوصي پارس-رشت

آزمايشگاه فرزان-همدان
سایر اعلانات